Privacy Policy

1. INTRODUCTIE

Zoe Sportadviseurs en Massages, tevens handelend onder de naam Stage Personal Training, respecteert
de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking
tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze
klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze
verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo
goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of
tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing
is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

aRTIKEL 1 – WETTELIJKE BEPALINGEN

1. Website (hierna ook “De website”): www.zoess.nl en www.stagept.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Zoe
Sportadviseurs en Massages, gevestigd te Hamelenburg 20, 2135ER Hoofddorp, kvknummer: 65033469.

aRTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
ongevraagde elektronische aanbiedingen.

aRTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE WEBSITE

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij
wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op
welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

ARTIKEL 4 – HET BEHEER VAN DE WEBSITE

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

ARTIKEL 5 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet
toegankelijk is.

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen
tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

ARTIKEL 6 – VERZAMELING VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden verzameld door Zoe Sportadviseurs en Massages en (een) externe
verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een
naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
bestellingen.

ARTIKEL 7 – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@stagept.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan
worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn
indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

artikel 8 – verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment
van het vragen van de gegevens.

artikel 9 – commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@stagept.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen
geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

artikel 10 – bewaartermijn

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens wordt altijd gehonoreerd binnen de beperkingen die de wet daaraan heeft verbonden.

Voorbeeld: heeft u een aankoop gedaan en wenst u dat uw gegevens worden verwijderd? Verplichte NAW gegevens moeten wij voor de Belastingdienst gedurende 7 jaar bewaren. Uw gegevens worden daarna uit de systemen verwijderd, mits u geen nieuwe bestellingen heeft geplaatst waardoor de termijn is verlengd omdat we uw gegevens voor een nieuwere factuur nodig hebben.

artikel 11 – cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf
van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan
worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te
vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we
u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het
gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we
de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van
relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses
worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte
advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen
anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
Facebook (tracking cookie)
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op
uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Een volledige lijst van cookies op deze website is altijd online te raadplegen. gebruik daarvoor de blauwe vingerafdruk links onderin uw scherm.

artikel 12 – beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.

artikel 13 – toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing bij uitsluiting van ieder ander recht. De kantonrechter van de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Schrijf ons een bericht of stel je vraag

    Ga naar de inhoud